Các bộ, ngành, địa phương làm gì với xe công thừa?

25

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn phương án xử lý đối với các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại.

Các bộ, ngành, địa phương làm gì với xe công thừa?
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cụ thể, đối với các xe đủ điều kiện thanh lý, Bộ Tài chính sẽ tiến hành bán đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định. Đối với các loại xe được chuyển hình thức sử dụng từ xe ô tô phục vụ công tác chung sang xe ô tô chuyên dùng cần tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn, định mức đã được các cấp thẩm quyền ban hành theo quy định.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ: Trong trường hợp các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu điều chuyển xe ô tô công từ nơi thừa sang nơi thiếu thì cần tính toán thận trọng trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phân bổ, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

Trường hợp xe ô tô chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc tại thời điểm quyết định xử lý không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận thì có thể được đem bán. Tuy nhiên, việc bán xe ô tô phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không chấp nhận hình thức chỉ định; đồng thời số tiền thu được từ việc bán xe công dư thừa cần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Ngoài ra, cơ quan tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ô tô phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá. Cơ quan tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm báo cáo kê khai để đăng nhập biến động về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đến năm 2020, cả nước phấn đấu giảm từ 30% đến 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết.

Trước đó, cuối năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg về nội dung này).

Sau 2 năm thực hiện rà soát, sắp xếp theo Quyết định 32, tổng số xe các đơn vị đã thanh lý được là 1.105 chiếc. Bên cạnh đó, còn 2.041 xe đã được các bộ, ngành, địa phương thống nhất với Bộ Tài chính xếp vào số dư thừa và sẽ tiếp tục thanh lý trong thời gian tới. Như vậy, bước đầu, cả nước đã có thể giảm được hơn 3.100 đầu xe công, góp phần tiết kiệm chi ngân sách, được dư luận, nhân dân đồng tình.

Hồng Vân | BHQ
Chia sẻ